هزینه های کنفرانس

هزینه ثبت نام دیر هنگام تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۵

(تومان)

هزینه ثبت نام به هنگام تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۹

(تومان)

عنوان و نوع ثبت نام

ردیف


40000

هزینه داوری

1

400000

350000

مقاله پذیرفته شده عادی

شرکت کنندگان با مقاله

2

320000

280000

مقاله پذیرفته شده دانشجویی

3

320000

280000

مقاله پذیرفته شده اعضاء IEEE

4

300000

250000

عادی

شرکت کنندگان بدون مقاله

5

240000

200000

دانشجویی

6

240000

200000

اعضاء IEEE

7

50000

50000

صفحه اضافی

8

هزینه ثبت نام شامل شرکت در جلسات، ناهار، پذیرایی بین برنامه‎ها، کتابچه و CD کنفرانس و هدیه یادگاری کنفرانس است.
برای شرکت کنندگان با مقاله، برای مقاله دوم به بعد هزینه ثبت نام معادل 60% هزینه ثبت نامه مقالات پذیرفته شده عادی (ردیف 2) خواهد بود.
مبالغ مندرج در ردیف‎های 2، 3 و 4 از جدول فوق با احتساب 400,000 ریال پرداختی اولیه جهت هزینه داوری است؛ به عنوان مثال در ردیف 3، حالت ثبت نام به هنگام دانشجویی با یک مقاله بدون صفحه اضافی، در نهایت جهت ثبت نام مبلغ 3,200,000 ریال واریز می‎شود.
هزینه ثبت نام مقاله برای فقط یک نفر از نویسندگان مقاله است و بقیه نویسندگان می‎توانند جهت شرکت، مطابق ردیف‎های 5، 6 و 7 جدول فوق ثبت نام نمایند.

تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقاله: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تا ۳۰ مهر تمدید شد
اعلام نتایج داوری مقاله ‎ها: نتایج نهایی ارسال شد.
ثبت نام و ارسال نسخه نهایی: ۴ تا ۹ آذر ماه
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۹۶
ارتباط با ما
آدرس: شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
ایمیل: icspis@shahroodut.ac.ir
حامیان